Confidencialitat i legalitat

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Housepharma.com informa als seus clients que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Housepharma.com. En aquest sentit JORNIS, SL, amb CIF B-65032518, com a titular del lloc web, és responsable dels fitxers de dades degudament inscrits a l'Agència de Protecció de Dades.

La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar comunicacions comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès als nostres clients.

Housepharma.com garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades, comprometent-se a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. En conseqüència, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb finalitats comercials altres de les especificades ni serà cedida a tercers.

Els clients de Housepharma.com podran exercir els seus drets de protecció de dades reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel · lació de dades i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic info@housepharma.com o bé a la següent adreça de correu postal JORNIS, SL - Departament Atenció al client -,  a Rambla de la Pau, 56, Baixos, 08800-Vilanova i la Geltrú (Barcelona), on s'indicarà el nom i cognoms, usuari i email amb el que es va donar d'alta, i adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI de l'usuari. En el cas que les dades subministrades estiguin associades a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir –les almenys durant sis anys, fet pel qual no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol · liciti.