Seguretat

El titular del domini de la botiga en línia www.housepharma.com, d'ara endavant housepharma.com, és Jornis, SL amb domicili fiscal a la Rambla de la Pau, 89, Baixos, 08800-Vilanova i la Geltrú (Barcelona), amb CIF B65032518, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, TOM 41.097, Secció General, FOLI: 49 FULL: B 378784 INSCRIPCIÓ: 1.

 

1. Acceptació dels termes d'ús

L'ús d'housepharma.com suposa per part de l'usuari del lloc web la completa acceptació de la Política de privacitat i de totes les condicions d'ús vigents. Abans de realitzar una compra o qualsevol tipus d'operació amb el lloc web, l'usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense reserves, cada vegada, aquestes polítiques i condicions, ja que poden haver estat actualitzades.

Housepharma.com es reserva el dret de modificar les presents condicions en tot moment i sense previ avís. Aquestes modificacions es publicaran a les pàgines del lloc web destinades a aquest ús amb la finalitat que puguin ser conegudes pels usuaris.

 

2. Propietat intel · lectual i industrial

Tots els continguts textuals i fotografies de productes publicats a Housepharma.com són propietat de les marques d'aquests productes.

La resta de continguts textuals i gràfics, ja siguin fotografies, icones o altrea tipus de recursos gràfics, així com menús, botons de navegació, el codi font, i qualsevol altre contingut de la pàgina web, són propietat de Housepharma.com.

L'usuari es considera informat, i accepta, que els drets de propietat industrial i intel · lectual de tots els element integrats en el lloc web estan subjectes a i protegits pels drets de Propietat Intel · lectual i Industrial, quedant doncs, expressament prohibida, la reproducció, distribució, transformació, total o parcial, del lloc web, sense l'autorització expressa i per escrit de Housepharma.com.

Està autoritzada la publicació d'enllaços a d’altres webs per permetre l'accés a Housepharma.com, sempre que aquest enllaç no es publiqui en un lloc web amb continguts contraris a la llei o que ofereixin una imatge distorsionada o perjudicial de Housepharma.com. No es podran publicar enllaços a webs que puguin donar a entendre falsament que existeixen relacions comercials amb els titulars d'aquestes pàgines web o que els continguts als que s'apunten hagin estat dissenyats per housepharma.com.

 

3. Continguts informatius de la pàgina web (actualització i modificació)

El titular del lloc web no representa ni garanteix, de manera expressa o implícita o residual en la llei, tot allò relatiu a la seqüència, exactitud, exhaustivitat o la fiabilitat de la informació, opinions, informació, dades i / o contingut del lloc web ( inclosa, però no limitant-s’hi, tota informació proporcionada per tercers o proveïdors de contingut).

El titular del lloc web no adquireix cap obligació respecte a la informació continguda en el lloc web, i això sense perjudici de les actualitzacions periòdiques de la informació continguda al web.

El titular del lloc web no assumeix cap responsabilitat en el moment d'actualitzar, canviar o eliminar en qualsevol moment i sense previ avís l'oferta comercial continguda al seu lloc web, així com qualsevol dels seus aspectes o característiques, ni garanteix el bon funcionament del lloc web. Tampoc es responsabilitza d'errors tipogràfics o il · lustratius.
Les promocions i descomptes del fabricant estan subjectes als termes i condicions dels fabricants.

El titular del lloc web realitza tots els esforços raonables perquè els continguts del web siguin veraços i sense errors ortotipogràfics, i la voluntat de Housepharma.com és procedir a la seva correcció com més aviat millor. Si un usuari pren decisions de compra basant-se en aquests eventuals errors, així se li comunicarà i podrà rescindir la seva compra sense cap cost.

Housepharma.com utilitza principalment  en la seva comunicació les llengües catalana i espanyola (castellà).

 

4. Responsabilitat de Housepharma

 

Housepharma.com no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de danys causats per intromissions il · legítimes de tercers fora del seu control, ni tampoc respecte de problemes tècnics o errades en els equips informàtics que no li siguin imputables i que es produeixin durant la connexió a Internet.

Housepharma.com no assumeix cap responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari per errors, defectes o omissions en la informació que faciliti quan aquesta procedeixi de fonts alienes.

Housepharma.com no assumeix cap responsabilitat si els productes conformes a la legislació espanyola del seu web resulten ser no conformes a la legislació dels països als que hagin pogut ser enviats en funció de la comanda del client. Són els clients d'aquests països els que han de verificar la possibilitat d'importar o utilitzar els productes que es demanin al web.

L'usuari serà total i únic responsable de l'ús del web, de tot efecte directe o indirecte que sobre el lloc web es derivi, inclòs, però no limitant-s’hi, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com de la defraudació de les expectatives generades pel nostre lloc web. L'usuari s'obliga a mantenir indemne a Housepharma.com per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament d’aquests fets.

El contingut del web és únicament de caràcter informatiu general sobre els productes que s'ofereixen, sense donar-ne indicacions mèdiques. Housepharma.com no es fa responsable del mal ús o ús indegut d'aquests productes.

L'usuari ha de llegir atentament el prospecte del producte abans d’usar-lo i dirigir-se a un professional de la salut en cas de necessitar més informació de caràcter mèdic.

Housepharma.com no es responsabilitza de retards o fallades en el lliurament causats per circumstàncies més enllà del seu control raonable (incloent vagues, guerres, catàstrofes naturals o qualsevol altra situació que pugui impedir la producció, el transport o el lliurament dels productes, derivada de causes de força major).

 

5. Obligacions d'usuaris i clients - Veracitat de la informació

L'usuari ha de facilitar sempre informació veraç, i s'obliga a complir les presents condicions generals i les especials advertències o instruccions d'ús que s’hi contenen o contingudes al lloc web, i a obrar sempre respectant la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el lloc web de qualsevol manera que pugui impedir, malmetre o deteriorar el normal funcionament d'aquest, els béns o drets de Housepharma.com, dels seus proveïdors, de la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer.

Els menors d'edat no podran accedir i utilitzar el portal a sense el consentiment exprés dels seus pares, ja que Housepharma.com no pot responsabilitzar-se de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i no pot constatar la seva edat.

Concretament, i sense cap restricció a l'apartat anterior, l'usuari que utilitzi www.housepharma.com ha de:

a) Donar i actualitzar informació veraç al formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda.

b) Guardar diligentment el 'nom d'usuari' i la 'contrasenya' que li sigui facilitada per Housepharma.com, i assumir la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar del seu ús indegut.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web informació o material difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència o la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

d) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del web. No utilitzar els continguts i la informació d'aquest per enviar publicitat o missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

e) Fer possible el lliurament de la comanda sol · licitada facilitant una adreça de lliurament en què es pugui realitzar el lliurament en l'horari habitual de lliurament de mercaderies. Si no és així Housepharma.com no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol · licitada pel client.

f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del lloc web o dels seus serveis, inclòs l'ús de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra manera.

g) No introduir, emmagatzemar o fer difusió en els serveis, equips, sistemes o xarxes de Housepharma.com, o de qualsevol altre usuari o dels proveïdors de Housepharma.com o en general de qualsevol tercer, cap programa, dades, virus, codi , qualsevol dispositiu electrònic o físic, que sigui susceptible de malmetre el web o de causar danys al lloc web.

h) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o malmetre les dades, informacions, programes o documents electrònics de Housepharma.com, dels seus proveïdors o de tercers.

i) No introduir, emmagatzemar o difondre al web continguts que infringeixin drets de propietat intel · lectual, industrial o secrets empresarials de tercers.
 

6. Enllaços

L'usuari que accedeixi a pàgines gestionades per tercers a través dels enllaços del web, sobre les quals el propietari no exerceix cap tipus de control, ho farà sota la seva única responsabilitat. L'existència d'enllaços al seu web no implica que Housepharma.com recomani o aprovi els continguts als quals s'accedeix.

 

7. Cookies

L'informem igualment de què per millorar la seva experiència de navegació, gestionar el contingut de la seva cistella, oferir els nostres consells personalitzats, i informar en línia de les nostres ofertes per a clients, la nostra pàgina web utilitza dispositius d'implantació de galetes i emmagatzematge d'IPs. Les cookies són fitxers que es dipositen en l'equip de l'usuari amb l'únic objectiu de simplificar la seva navegació a www.housepharma.com, i només les pot llegir Housepharma.com i el client, qui pot, si ho desitja, esborrar-les accedint a les opcions del navegador.

 

8. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents condicions generals s'interpretaran de conformitat a la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s'aplicarà subsidiàriament en tot el que no s'hi hagi previst (bàsicament la Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic, la Llei de protecció de dades 15/1999 de 13 de desembre i la Llei de Venda a Distància). Respecte a qualsevol litigi, discrepància o divergència respecte a aquest acord de compra, ambdues parts es sotmeten a la legislació espanyola.